Αρχική
 

Το πενταετές έργο LIFE14/GIE/GR/000026 “LIFE NATURA THEMIS” στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και στην ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών στη βιοποικιλότητα σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συγκεκριμένα από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση». Αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο υποστηρίζει δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας σε θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης και αποκατάστασης ζημιών σε οικοσυστήματα και βιοποικιλότητα, καθώς και εθνικές υπηρεσίες, φορείς, κ.λπ., που έχουν ευθύνη για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη-μέλη. Δίδεται έμφαση στην ανάπτυξη και διάδοση καλών πρακτικών και λύσεων για την αποτελεσματικότερη τήρηση και εφαρμογή της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Το έργο LIFE NATURA THEMIS απευθύνεται σε δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους και δημόσιες αρχές με ανακριτικές αρμοδιότητες, καθώς και σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και σε κατοίκους και χρήστες των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 της Κρήτης. Συντονιστής δικαιούχος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) και συνδικαιούχοι το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων (ΔΣΧ) και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου (ΔΣΗ). Η ανάγκη υλοποίησης του έργου προέκυψε από τη διαπίστωση ότι τόσο οι ανακριτικές, διωκτικές και δικαστικές αρχές, όσο και οι κάτοικοι και χρήστες των περιοχών, δεν είναι εξοικειωμένοι με τις δυνατότητες που παρέχει η σχετική νομοθεσία καθώς και με τις αρμοδιότητες και το καθεστώς προστασίας των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000. Έτσι τα περιβαλλοντικά εγκλήματα δεν αναφέρονται ή/και δεν διώκονται σε σημαντικό βαθμό.

Ο χάρτης είναι συνδεδεμένος με την εφαρμογή Themis, η οποία λειτουργεί σε έξυπνες συσκευές. Στο χάρτη καταλήγουν όλες οι καταγγελίες των χρηστών (φωτογραφίες και σχόλια), επεξεργάζονται από την ομάδα του έργου και κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το στάδιο διεκπεραίωσής τους.

© 2024 Themis, Inc.